top of page

KTO SME

Ja som hlas volajúceho na púšti.

Jn 1, 23

f (16).jpg

O NÁS

Komunita Ján Krstiteľ je komunitou v službe Novej evanjelizácie. Koinonia má cirkevno-kánonický status súkromného združenia veriacich. Koinonia má viac ako 15000 členov, a to interných (zasvätení bratia a sestry), kňazov a externých (rodiny, slobodní, ovdovelí). Koinonia má zastúpenie na všetkých 5 kontinentoch sveta. Na Slovensku pracujú tri centrá - Vyšný Klátov v Košickej arcidiecéze, Sklené v Banskobystrickej diecéze a Prešov v Prešovskej archieparchii.

Z môjho domu vytrysknú nové povolania a nová evanjelizácia.

Proroctvo o Camparme (cit.)

CHARIZMA

Charizmou Koinonie Ján Krstiteľ je podpora novej evanjelizácie rôznymi evanjelizačnými aktivitami a formáciou. Vyznačujeme sa prvotným ohlasovaním Evanjelia, otvorenosťou na charizmatické znaky a intenzívnym komunitným životom. Snažíme sa aktívne odpovedať na potreby Cirkvi. Novú evanjelizáciu podporujeme novou horlivosťou, novými metódami a novými prostriedkami tak, ako to uvádza učiteľský úrad Cirkvi.

5-DSC_2148.jpg

HISTÓRIA

Naša komunita vznikla ako odpoveď na Božie volanie kňaza o. Ricarda Argañaraza, ktorého Ježiš zavolal byť  Jánom Krstiteľom súčasnosti - "hlasom volajúcim na púšti" tohto sveta. O. Ricardo sa po silnej skúsenosti s Duchom Svätým utiahol do odľahlej lokality v provincii Vicenza, nazývanou Camparmò. V tejto počiatočnej osamelosti sa ustálili základné prvky, ktoré nás charakterizujú: modlitba, načúvanie Božiemu slovu, skúsenosť s darmi Ducha Svätého, bratské priateľstvo, vzájomné prijatie a dôvera v Otcovu prozreteľnú ruku.

Dátum zrodu komunity je 1. januára 1979 na slávnosť Panny Márie Bohorodičky, pri príležitosti púte do Svätého domu v Lorete. Komunita postupne rozširovala svoju evanjelizačnú činnosť formáciou evanjelizátorov, aby mohla odpovedať na túžbu mnohých bratov a sestier, ktorí túžili po živote v modlitbe, v zdieľaní sa a v evanjelizácii. Následne sa do komunity začlenili aj manželské páry, ktoré prijali sebe vlastnú formu účasti na jej poslaní, ako aj ďalší ľudia žijúci vo svete.

Budeš znakom nového pastiera.

Proroctvo o Camparme (cit.)

ricardo.png

O. RICARDO

ICDr. PhLic. Ricardo Argañaraz

(Zakladateľ Koinonie Ján Krstiteľ)

Narodil sa v Salte (Argentína) 3 júla 1936. Jeho otec bol vojenským generálom a preto o. Ricardo vyrastal v atmosfére kde prevládala poslušnosť a disciplína. Pochádza z 9 detí. To zanechalo v jeho živote chuť po spoločenstve. V 11 rokoch mu zomrela mama a v tejto skúsenosti sa po prvý krát mladý Ricardo otvoril na existenciu Boha.

Po štúdiách na gymnáziu, v septembri 1954 mal silnú osobnú skúsenosť s Ježišom Kristom, ktorá ho trvalo poznačila darom panenstva pre Božie Kráľovstvo. V 1962 bol vysvätený za kňaza vo svojom rodnom meste. V tom istom roku odišiel do Talianska. Zúčastnil sa otvorenia II. Vatikánskeho koncilu. V roku 1966 vyštudoval medzinárodnú diplomaciu, v 1967 ukončil doktorát filozofie a v roku 1970 sa stal doktorom kanonického práva.

V 1974 dostal “krst Duchom Svätým”. Po čase pocítil volanie k púšti a pôstu v ktorom bol volaný k založeniu Koinonie Ján Krstiteľ. V tom čase sa počas rôznych evanjelizačných stretnutí, ktoré viedol o. Ricardo začali diať fyzické uzdravenia, obrátenia, zázraky a preto začal chodiť do rôznych krajín sveta hlásať evanjelium. V roku 1994 navštívil aj Slovensko. Po jeho návšteve sa začala formovať prvá skupina bratov a sestier, ktorí sa stali prvými členmi koinonie na Slovensku.

REALITA PREŠOV

V Prešovskej archieparchii začala koinonia pôsobiť na základe dekrétu o prijatí zo 4. 5. 2007. Prešovský arcibiskup a metropolita mons. Ján Babjak SJ následne 13. 10. 2007 inauguroval novú realitu "Koinonia Ján Krstiteľ - Prešov" a 22. 12. 2011 jej schválením stanov udelil právnu subjektivitu. V súčasnosti tvorí túto realitu cez 400 členov väčšinou žijúcich na území Prešovského a Košického samosprávneho kraja, medzi nimi aj 7 kňazov. Zodpovedným za realitu - pastierom je ThLic. PaedDr. Anton Pariľák, PhD.

1d2974c074ded8cf1b09533093d2eada.jpg

Nech sú vaše ruky stále zodvihnuté ku mne, aby boli požehnané na dielo, ktoré máte urobiť.

Proroctvo o Camparme (cit.)

DSC_3390.jpg

AKTIVITY

Naša realita ponúka celú škálu aktivít od liturgických slávení a modlitebných stretnutí, cez večery chvál, rôzne kurzy, semináre, tábory, stretnutia manželských párov, mladých a detí ako aj domov modlitby. 

Súčasťou našich aktivít sú aj pravidelné mesačné formačné stretnutia členov KJK,

v rodinných spoločenstvách - agapitách a na dňoch spoločenstva - Koinoniach.

DUCHOVNOSŤ

Koinonia Ján Krstiteľ je charakterizovaná duchovnosťou KeKaKo, ktorú žije podľa príkladu Jána Krstiteľa. Toho, ktorý ohlasuje a ukazuje na Ježiša. 

Ke - kerygma - ohlasovanie Ježišovej smrti a zmŕtvychvstania. Pre nás to znamená byť svedkami osobného stretnutia s Pánom Ježišom a svedkami ako bol Ján Krstiteľ.

Ka - charizma - dar milosti. Znamenitým darom je Duch Svätý, ktorý dáva charizmy, aby potvrdil ohlasované Slovo a budoval komunitu. Pre nás to znamená byť vedení Duchom Turíc, používajúc charizmy v atmosfére radosti tak, ako Ján Krstiteľ, ktorý bol plný Ducha Svätého od lona svojej matky Alžbety.

Ko - koinonia - spoločenstvo. Osobné stretnutie s Pánom Ježišom vedie k stretnutiu sa s bratom, ktorý je časťou jedného tela, kde sú všetci vzájomne zjednotení v láske. Pre nás to znamená žiť v priateľstve ako jeden ľud, podnecovaný vernosťou a štedrou službou tak, ako Ján Krstiteľ, ktorý vedel obetovať svoj život ako mučeník.

40 rokov KJK.jpg
Logo KJK PO 300_ikonka.jpg

ZNAK KOINONIE

Je oválny a zložený zo 4 prvkov:

1. belasé pozadie označuje nebeskú realitu, ku ktorej sme volaní a povahu našej komunity, ako Boží dar;

2. tri vrchy označujú miesto, kde sme sa narodili - Camparmò; svätožiara, ktorá je nad centrálnym vrchom predstavuje obraz orla, ktorý krúži nad horami, je znakom kontemplácie;

3. červeno-zlatý kríž označuje Ježiša Zmŕtvychvstalého, stredobod nášho života;

4. tri ohnivé jazyky zlatej farby, ktoré zostupujú do údolia, označujú naše poslanie ohlasovateľov kerygmy, charizmatickú službu a komunitný život prežívaný v priateľstve.

Camparmò...

ProfeziaCamparmo-ES.jpg

PROROCTVO O CAMPARME

Svetlo prežiari tvoju tmu, noc ustupuje a nastáva deň a moja sláva sa zaskveje.
Ty, jas mojej slávy, musíš zaskvieť; ty, Slovo mojich úst máš byť; ty, činnosť mojej lásky máš konať.
Tvoj smäd robiť, tvoj hlad byť ja, Pán, poznám.
Camparmo bude mojim domom modlitby: Tam budú bývať mne zasvätení a moji maličkí.
Dom obrátenia, spoločenstva, kde moja láska tak zažiari, ako zažiarilo moje zmŕtvychvstanie.
Camparmo, znak jednoty, svätosti, slávy. Camparmo, kde prebýva Boh.
Z môjho domu vytrysknú nové povolania a nová evanjelizácia.
Camparmo, znak obrátenia a vernosti Bohu.
Všetci, ktorých vám ja, Pán, pošlem prídu, lebo som ich vybral a chcem, aby si ich miloval a sýtil, môj služobník.
Potom ich, ako Pán a Boh pretvorím a použijem podľa mojej vôle na moje dielo plné slávy.
Budeš pastierom núdznych a zasvätených žiaden z vás sa nestratí lebo vás veľmi milujem.
Budeš znakom nového pastiera.
Všetko sa vyplní a vo večnosti ma budete oslavovať.
Nech sú vaše ruky stále zodvihnuté ku mne, aby boli požehnané na dielo, ktoré máte urobiť.
Neboj sa, v srdci hovorím k tebe.

25. august 1978

bottom of page