KTO SME

Naša komunita vznikla ako odpoveď na Božie povolanie kňaza o. Ricarda Argañaraza, ktorého Ježiš zavolal byť „hlasom volajúcim na púšti“ tohto sveta, Jánom Krstiteľom súčasnosti. O. Ricardo sa po silnej skúsenosti s Duchom Svätým utiahol do odľahlej lokality v provincii Vicenza, nazývanou Camparmò, kde s malou skupinou tvorenou dvoma bratmi a jednou sestrou, začal žiť život modlitby, manuálnej práce a štúdia. V tejto počiatočnej osamelosti sa ustálili základné prvky, ktoré nás charakterizujú: modlitba, načúvanie Božiemu slovu, skúsenosť s darmi Ducha Svätého, bratské priateľstvo, vzájomné prijatie a dôvera v Otcovu prozreteľnú ruku.
 

Dátum zrodu komunity je oficiálne určený 1. januára 1979 na slávnosť Panny Márie Bohorodičky, pri príležitosti púte do Svätého domu  v Lorete. Komunita postupne rozširovala svoju evanjelizačnú činnosť formáciou evanjelizátorov, aby mohla odpovedať na túžbu mnohých bratov a sestier, ktorí túžili po živote v modlitbe, v zdieľaní sa a v evanjelizácii. Následne sa do komunity začlenili aj manželské páry s deťmi, ktoré prijali sebe vlastnú formu účasti na jej poslaní, ako aj ďalší ľudia žijúci vo svete. Koinonia Ján Krstiteľ je teda dnes tvorená tzv. komunitami zasväteného života (bratov a sestier žijúcich v panenstve a zdieľajúcich všetok svoj majetok) a komunitami rodín (kam patria nielen celé rodiny, ale aj slobodní, ovdovelí ...).

V ďalšich rokoch Koinonia prijala federatívne usporiadanie, ako aj cirkevno - kánonický status súkromného združenia veriacich. Jej pôsobenie súhrne charakterizuje princíp KeKaKo, vyjadrujúci tri kľúčové evanjelizačné akcenty podľa Ježišovho slova z Jn 15,16: „Ustanovil som vás, aby ste išli (hlásať kerygmu) a niesli ovocie (mocou chariziem) a vaše ovocie, aby zostalo (v podobe spoločenstva, koinonie).“

V súčasnej dobe má Koinonia viac ako 7000 členov (vrátane viac ako 50-tich kňazov) na všetkých piatich kontinentoch, z ktorých takmer 250 patrí do komunít zasväteného života. Na Slovensku pracujú tri centrá – Vyšný Klátov v Košickej arcidiecéze, Sklene v Banskobystrickej diecéze a Prešov v Prešovskej archieparchii.


V Prešovskej archieparchii začala koinonia pôsobiť na základe dekrétu o prijatí zo 4.5.2007. Prešovský arcibiskup a metropolita mons. Ján Babjak SJ následne 13.10.2007 inauguroval novú Realitu „Koinonia Ján Krstiteľ – Prešov“ a 22.12.2011 jej schválením stanov udelil právnu subjektivitu. V súčasnosti tvorí túto realitu 450 členov väčšinou žijúcich na území Prešovského a Košického samosprávneho kraja, medzi nimi aj 11 kňazov. Zodpovedným za realitu – pastierom je ThLic. PaedDr. Anton Pariľák PhD. Naša realita ponúka celú škálu aktivít od liturgických slávení a modlitebných stretnutí cez rôzne kurzy, semináre a tábory pre manželské páry, mladých a deti.